Vi är FIA

Förnyelse är den finaste formen av förändring, då den bygger på kombinationen av erfarenheter och insikt kring framtida behov.

FIA skapades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket respektive Banverket i december 2003. FIAs huvudsakliga syfte är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse.

Mål

FIAs växande medlemsskara arbetar mot FIAs uppsatta mål för förnyelse i anläggningsbranschen.

• Högre effektivitet som ger högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet.
• Bättre samspel och samarbete mellan branschens aktörer.
• Bättre incitament för satsning på forskning och kompetensutveckling.
• Effektivare förmedling av den kunskap och kompetens som redan finns.
• Nyrekryteringen säkras genom att förnyelsearbetet ger en mer positiv bild av branschen i allmänhetens ögon.

Organisation

Förnyelseforum

Förnyelseforum ställer sig bakom projekten samt de program och verktyg som rekommenderas av FIAs ordförande till medlemmarna. Medlemsorganisationer representeras här av deras verkställande direktörer resp. generaldirektörer (eller deras ställföreträdare).

Idéforum

Idéer ska vidareutvecklas och förvaltas. I FIAs Idéforum är detta i fokus. För att visa på möjliga vägar till förnyelse och förändring i anläggningsbranschen verkar Idéforum för att omvandla idéer till program och verktyg för praktiskt förnyelsearbete. I Idéforum har medlemmarnas verkställande direktör eller generaldirektör utsett en person att representera dem

Sekretariatet

För att stödja ordföranden i arbetet i Förnyelseforum och Idéforum, har Trafikverket tagit på sig att finansiera och hålla en sekretariatsfunktion. Alla aktiviteter som genomförs inom ramen för FIA Sverige ska redovisas öppet och vara tillgängliga för alla.

Ordförande

FIAs ordförande är neutral och har möjligheten att ge rekommendationer till branschen.

Ordföranden i Förnyelseforum är även ordförande i Idéforum.

Endast Trafikverket är ekonomiska finansiärer i projektet, övriga medlemmar bidrar med personella resurser och kompetenser.

Läs mer om vilka som sitter i dessa fora under fliken Ledning.